WGGiISStudia podyplomowe
GEOINFORMACJA W ROZPOZNANIU PODŁOŻA BUDOWLANEGO

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Strona główna

.
.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ogłasza nabór na I edycję studiów podyplomowych w zakresie
Geoinformacja w rozpoznaniu podłoża budowlanego
w roku akad. 2020/2021.

Kandydatów zapraszamy do rejestracji elektronicznej dostępnej pod adresem:
http://girp.agh.edu.pl/index.php/zgloszenia

Studia są odpowiedzią na Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, wprowadzone do stosowania w GDDKiA na mocy zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 27 czerwca 2019 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na geoprzestrzenną integrację danych o podłożu.

Wykaz zarządzeń GDDKiA z 2019 r.:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3812/Rok-2019


Studia są adresowane do osób pracujących lub związanych z branżą geologiczną lub budowalną, które chcą podnieść kwalifikacje poprzez poszerzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie cyfryzacji i geopozycjonowania wyników badań rozpoznania podłoża budowlanego oraz sporządzania cyfrowej dokumentacji badań podłoża z wykorzystaniem nowoczesnych baz i modeli geoprzestrzennych. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (projektowanie, realizacja, dokumentowanie badań podłoża budowlanego), jak i osób pracujących w administracji państwowej.

Celem prowadzonych zajęć jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy oraz praktycznych możliwości i ograniczeń metod cyfryzacji i geopozycjonowania wyników badań podłoża. Szczególny nacisk zostanie położony na integrację geoprzestrzenną wyników badań pozyskiwanych różnymi metodami, która pozwoli na tworzenie spójnej cyfrowej dokumentacji.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o krajowe akty prawne i międzynarodowe standardy techniczne określające zasady rozpoznania i dokumentowania podłoża. Rosnące znaczenie informacji geoprzestrzennej w inżynierii lądowej zostanie wskazane w oparciu o „Wytyczne projektowania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”, wprowadzone do stosowania w GDDKiA w 2019 r., których istotną częścią jest propozycja wykorzystania baz danych geoprzestrzennych w dokumentowaniu badań podłoża. Ponadto duża uwaga będzie poświęcona analizie przypadków problemowych, zarówno w zakresie analizy dokumentacji archiwalnych, jak i interpretacji wyników badań.
© 2020 AGH. All Rights Reserved. Designed By GIRP AGH

Zaloguj się!